Opći uvjeti

1. OPĆE ODREDBE
Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute sastavni su dio ugovora između IMAGINARIUM d.o.o. putnička agencija VIA, odnosno ovlaštene agencije i putnika koji se prijavljuje za odabrani aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu. IMAGINARIUM d.o.o. putnička agencija VIA ne odgovara za provedbu putovanja, odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator, već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje IMAGINARIUM d.o.o. putnička agencija VIA zastupa kao posrednik posebno su označeni.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA
Organizator Vašeg aranžmana je IMAGINARIUM d.o.o. putnička agencija VIA koja jamči provedbu objavljenog programa prema opisanom sadržaju. Organizator će ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti i na opisani način osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

3. CIJENA ARANŽMANA
Cijene aranžmana utvrđene su u kunama za svaki program i vrijede od dana njegove objave. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena hotelskih/apartmanskih, prijevozničkih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnovica za izračunavanje cijene aranžmana. Kupčeva suglasnost nije potrebna za povećanje do 10% cijene aranžmana. U slučaju povećanja cijene za više od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez naknade štete. Cijene ulaznica i ostalih ponuđenih posjeta vezane su za lokalne organizacije koje određuju te cijene. Organizator ne odgovara za promjene koje mogu nastati od trenutka od kada je aranžman objavljen do njegove realizacije.

4. PRIJAVE I UPLATE
Prilikom uplate aranžmana putnik dobiva ovaj ugovor o putovanju koji vlastoručno potpisuje pod naznakom "upoznat(a) sam s programom i uvjetima putovanja te ih u cijelosti prihvaćam". Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Putnik takoder dobiva potvrdu o uplati i program putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora. Svaka promjena potvrđene rezervacije naplaćuje se 100 kuna. Prijava se smatra važećom nakon uplate akontacije u iznosu 30% vrijednosti aranžmana (za maturalna i apsolventska putovanja minimalno 400 kuna;kod avio aranžmana vrijednost avio karte).

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Hoteli ili apartmani označeni su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja cjenika. Prehrana, komfor, usluge, kao i druga hotelska ili apartmanska ponuda pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u programu.

6. PRAVO ORGANIZATORA NA PROMJENU PROGRAMA I OTKAZ PUTOVANJA
Organizator ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2). Ugovoreni smještaj organizator može zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije na vlastiti teret. Organizator može potpuno ili djelomično otkazati aranžman prije ili za vrijeme izvršenja ukoliko nastanu izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale za vrijeme objavljivanja i prodaje aranžmana, bile organizatoru opravdani razlog da program ne objavljuje i ne prima prijave. Organizator može otkazati aranžman i u slučaju da se ne prijavi predviđeni minimalni broj putnika. U slučaju kada organizator otkazuje aranžman, kupac ima pravo povrata cjelokupnog iznosa ugovorenog aranžmana, ali nema pravo povrata uplaćenih troškova dopunskog osiguranja, izdavanja viza, cijepljenja i sličnih usluga. Organizator zadržava pravo izmjene redoslijeda izvođenja programa putovanja.

7. PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ
Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, potrebno je to učiniti pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovicu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:
• za otkaz do 45 dana prije polaska naplaćuje se 20% cijene aranžmana - minimalno 15 € (za maturalna i apsolventska putovanja minimalno 40 €)
• za otkaz od 44 do 22 dana prije polaska naplaćuje se 40% cijene aranžmana
• za otkaz od 21 do 15 dana prije polaska naplaćuje se 60% cijene aranžmana
• za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska naplaćuje se 80% cijene aranžmana
• za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska naplaćuje se 100% cijene aranžmana
Cijene aranžmana ne moraju uključivati osiguranja. Organizator preporučuje da se putnici neizostavno osiguraju od otkaznog rizika zbog velikih otkaznih troškova te predlaže paket putnog osiguranja kod osiguravateljske kuće prema osobnom izboru.

8. PLAĆANJE ARANŽMANA
Mogućnosti plaćanja navedene su za svaki aranžman posebno. Nakon uplate akontacije prilikom rezervacije (sukladno točki 4. ovog Ugovora), ostatak iznosa mora biti uplaćen najkasnije 30 dana prije polaska, bez obzira na način plaćanja.

9. OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator je dužan brinuti se, kako o izvršenju usluge, tako i o izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, brinuti se o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i ne odgovara putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 2) te kašnjenja prijevoznih sredstava za koja prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama.


10. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i osobna prtljaga ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje, kao i zemlje u koju putuje, dužan je poštovati kućni red u ugostiteljskim i hotelskim objektima te prijevoznom sredstvu. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara organizatoru za počinjenu štetu. Svu počinjenu štetu u sredstvima prijevoza ili objektima smještaja, kao i na ostalim objektima, snosi isključivo počinitelj, odnosno osoba koja je odgovorna za počinitelja kada počinitelj nije u stanju sam materijalno ili kazneno odgovarati (roditelj, staratelj, nastavnik).

11. PRTLJAGA
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na redovnim zrakoplovnim linijama, odnosno neograničeno kod organiziranog autobusnog prijevoza. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu, hotelu/apartmanu. Predlažemo dodatno osiguranje prtljage.

12. SMJEŠTAJ U SOBE ILI APARTMANE
Ukoliko putnik nije zatražio ugovaranje sobe ili apartmana s nekim posebnim karakteristikama, komforom, orijentacijom ili katom, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu sobu ili apartman za izdavanje u dotičnom hotelu, odnosno apartmanskom objektu. Uobičajeno vrijeme napuštanja hotelskih soba ili apartmana je do 10 sati, a ulazak u hotelske sobe poslije 14 sati, a u apartmane poslije 16 sati.

13. OSIGURANJE, ZDRAVSTVENI PROPISI, ZAŠTITA
Svi putnici osigurani su od nezgode u prijevoznom sredstvu kojega unajmljuje organizator. Organizator je dužan ponuditi putniku i posebno osiguranje od ozljeda, bolesti, smrti odnosno gubitka, oštećenja ili krađe prtljage. Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije za putovanja u pojedine zemlje putnik je dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obvezno i kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanju te ne može biti razlogom raskidanja ugovora ukoliko nije protivno putnikovom zdravlju (u tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu). Preporučujemo zdravstveno i osiguranje od nezgode za vrijeme boravka u zemlji i inozemstvu, ukoliko takvo osiguranje nije uključeno u cijenu aranžmana.

14. JAMČEVNO OSIGURANJE
Organizator putovanja IMAGINARIUM d.o.o. putnička agencija VIA zaključila je jamčevno osiguranje u slučaju stečaja. Putnik treba u slučaju organizatorova stečaja kontaktirati osiguravajuće društvo te je dužan osiguravatelju (UNIQA OSIGURANJE d.d.) priložiti dokaz o uplati aranžmana.

15. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu IMAGINARIUM d.o.o. putnička agencija VIA sklopila je ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neadekvatnim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman (UNIQA osiguranje d.d.).

16.ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

IMAGINARIUM d.o.o. se obvezuje poštivati privatnost svih svojih korisnika. Osobni podaci putnika koriste se u svrhu realizacije ugovorenog putovanja i koristit će se za daljnju komunikaciju. Agencija se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). U svrhu dobivanja suglasnosti agencija će svakom putniku ponuditi Ugovor s privolom za davanje osobnih podataka za naprijed navedene svrhe. Putnik ima pravo u svako vrijeme  potpuno ili djelomično odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade ili potpuno bisanje svojih osobnih podataka.

17. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu na način da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora po osnovi neizvršenja ugovorene usluge. Organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe, tj. one koje podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne pritužbe.

Napomena: organizator putovanja ne prihvaća reklamacije za aranžmane FORTUNA, SUPERFORTUNA, ponude u zadnji čas (last minute), kao ni za aranžmane na sniženju (akcije).

Pritužbeni postupak:
• Odmah na samom mjestu putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako ovoga nema, kod davatelja usluge. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora;
• Ako uzrok prigovora ne bi bio otklonjen, putnik o tome sastavlja s predstavnikom organizatora ili davateljem usluge pismeni prigovor;
• Najkasnije 8 dana po povratku, putnik predaje pismeni prigovor na prodajnom mjestu uplate aranžmana te prilaže pismenu potvrdu potpisanu od strane predstavnika, odnosno davatelja usluge;
• Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana od dana primitka prigovora, odnosno, ako putnik nije priložio sve potrebne dokumente, u roku koji je neophodan za njihovo pribavljanje;
• Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacije u javno glasilo.

Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos dijela usluge na koji se stavlja prigovor i ne može obuhvaćati već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo na naknadu "Idealne štete".

18. NADLEŽNOST SUDA
U smislu točke 16 ovih uvjeta putnik iz predmetnog programa ima pravo reklamacije kod organizatora. Ukoliko putnik nije zadovoljan rješenjem organizatora, putnik ima pravo sudskog arbitriranja. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta

Osiguranje
Naš partner za sve vrste osiguranja su vodeće osiguravateljske kuće, koje svim putnicima mogu pružiti najkvalitetniju uslugu osiguranja, bez obzira na destinaciju za koju se putnici odluče.

Prijevoz
Surađujemo s najkvalitetnijim prijevoznicima u regiji ali i šire. U mogućnosti smo osigurati prijevoz grupama u prijevoznim sredstvima od 7 do 68 mjesta. Obratite nam se s povjerenjem i vjerujte u nase iskustvo. Sretan put!